Svěřenský fond neboli tzv. “TRUST“

  • Kontaktujte nás

Cenová ponuka

*Souhlas se spracováním osobních údajů.

Smlouva o zpracovani osobnich udaju CZ/Eng

Svěřenský fond v mezinárodním (převážně common law) pojetí označovaný jako tzv. „trust“ je další novinkou v rámci zák. č. 89/2012 sb., občanský zákoník (dále jen NOZ). Tento institut je upraven Novým občanským zákoníkem, a to konkrétně v ustanoveních §§ 1448 – 1474. Inspiračním zdrojem nové právní úpravy, jak ostatně vyplývá i z důvodové zprávy k NOZ, je občanský zákoník kanadské frankofonní provincie Québec z roku 1994.

V právním systému common law se jako trust označují situace, kdy jedna osoba spravuje určitý majetek ve prospěch jiné osoby. Praktickým použitím tohoto institutu bývá především ochrana jmění, dobročinné účely či hmotné zajištění určitých osob.

Podstatou každého svěřenského fondu je tedy správa cizího majetku. Zakladatel svěřenského fondu při jeho založení vyčlenění část určitého majetku a vymezí konkrétní účel, kdy a jak s ním bude nakládáno. Zakladatel do svěřenského fondu vyčlení svůj majetek a v tomto okamžiku přestává být vlastníkem majetku. Majetek však nepřechází na svěřenského správce, ani na obmyšlenou osobu. Vlastníkem tohoto majetku není ani samotný svěřenecký fond, jelikož nemá právní osobnost (na rozdíl od nadace) a nemůže mít práva a zavazovat se k povinnostem. Svěřenský fond tudíž představuje jakési oddělené a nezávislé vlastnictví majetku, který již nebude v jeho vlastnictví, avšak jeho vlastníkem se nestává ani svěřenský správce, ani osoba obmyšleného, dokonce ani svěřenský fond, jedná se tedy o majetek, který nikomu nepatří. Svěřenský fond je tedy soubor majetku, který nikomu nepatří, ale v rámci něj je zakladatelem fondu přesně určen způsob a rozsah nakládání s tímto majetkem.

Vložený majetek v souladu s vůlí zakladatele svěřenského fondu spravuje určená osoba, tzv. svěřenský správce. Tato správa bývá realizována zdarma nebo v jistých případech i za odměnu. Je důležité zmínit, že v rámci veškerých rejstříků nevystupuju jako vlastník majetku zakladatel či obmyšlený, ale pouze svěřenský správce. Toto může mít své výhody především v situacích, kdy je vhodné zajistit jistou míru anonymity vlastnictví vyčleněného majetku. Praktické užití je například v ochraně před věřiteli, majetek ve svěřenském fondu není možné postihnout v rámci exekučního či insolvenčního řízení.

Proces založení svěřenského fondu je časově náročný a vyžaduje precizní právní znalost této problematiky. Je nutné postupovat přesně podle zákona a zaměřit se zajména na precizní vypracování statutu svěřenského fondu, což je základní a stěžejní dokument v rámci tohoto institutu.

Co se týká věcněprávních účinků vyčlenění majetku do svěřenského fondu, přecházejí okamžikem vyčlenění majetku do fondu vlastnická práva na svěřenský fond. Po této chvíli je již velice obtížné dohledat původního majitele a je mimo jiné zajištěna anonymita vlastnické struktury převedeného majetku.

Využití svěřenských fondů

Převody majetku – dědictví + darování

Pomocí svěřenského fondu lze jednoduše ošetřit budoucí nakládání s určitým majetkem. Namísto zřízení odkazu či závěti lze v rámci svěřenského fondu přesně určit, jak bude v budoucnu s tímto majetkem nakládáno a v případě dědictví nebude možné tento majetek lehkovážně utratit či s ním naložit proti vůli zakladatele. V případě obavy z nerozvážného jednání budoucích dědiců lze doporučit právě svěřenský fond jako vhodnou alternativu.

Dobročinné účely – nadace

Svěřenský fond lze také zřídit pro veřejně prospěšný účel. Takto založený fond bude sloužit k věřejně prospěšným účelům a pomocí konkrétních podmínek bude zajištěno plnění vůle zakladatele.

Daňová optimalizace

Svěřenský fond může také sloužit jako efektivní nástroj daňové optimalizace při převodech majetku. Transakce vložení majetku do svěřenského fondu není předmětem daně z příjmů právnických osob (nejedná-li se o nemovitou věc).

Ochrana majetku – v jakýkoliv citlivých životních situacích

Jak bylo uvedeno výše, po vyčlenění a převedení majetku do majetku fondu nabývá vlastnictví svěřenský fond. Je-li očekáváno jakékoliv riziko, možnost zřídit svěřenský fond míru rizika snižuje a do jisté míry chrání majetek vložený do fondu. Existuje-li důvodná obava z marnotratného jednání svého, či blízkých osob, lze pomocí svěřenského fondu ochránit jejich majetek před neuvážlivým jednáním, např. před naletění podvodníkům.

Alternativa k předmanželské smlouvě

Pakliže před uzavřením manželství nechcete navrhnout druhé straně uzavření předmanželské smlouvy, což v mnoha případech může oslabit vzájemné sympatie, lze tuto situaci řešit skrz zřízení svěřenského fondu. V tomto případě lze do fondu vložit společný či výlučný majetek, který tak bude chráněn i v případě rozvodu manželství.

Anonymita vlastnictví

Majetek vložený do svěřenského fondu není spojen s vlastnictvím zakladatele či obmyšlené osoby. Majetek evidovaný ve veřejných rejstřících je psán na jméno svěřenského správce a nelze určit majetkovou strukturu vloženého majetku.

Naše služby

Založení svěřenského fondu

V rámci nabízených služeb v prvé řadě zjistíme konkrétní požadavky klienta a podle jeho potřeb navrhneme ideální řešení. Podle Vašich požadavků vyhotovíme statut svěřenského fondu a zajistíme i další potřebné dokumenty.

Správa svěřenského fondu

Po založení svěřenského fondu jsme schopni provádět i jeho správu a to co se týká administrace fondu, tak i formou dosazení konkrétního správce svěřenského fondu.

Vedení účetnictví

I přesto, že svěřenský fond není považován za fyzickou či právnickou osobu, dle zákona o účetnictví je považován za účetní jednotku. Svěřenské fondy jsou poplatníky daně z příjmu ve výši 19%, mají tedy povinnost vést účetnictví, které za Vás povedeme

Sídlo fondu

Jsme připraveni pro Váš fond zajistit sídlo

Ceník

Cenu za služby spojené se zakládáním svěřenského fondu určujeme vždy individuálně dle rozsahu a dle velikosti svěrenského fondu a individuálních potřeb klienta.
Pro bližší informace nás kontaktujte. Naše konzultace jsou bezplatné. 

Offshore společnosti | Parker & Hill